g-babe!

ok my boyfriend (dave..aka the best person here who i love soo much) calls me g-babe bc im lik soo much more ghetto than him
g-babe= ghetto babe
n i love him soooo much!

www.romanceclass.com