love w

i love you
i need you
i will com to you

if you love me
if you need me
if you will come to me
my life gonna be good

D'jyennlie fleur Cineas

www.romanceclass.com